فناسیت: از واژه یونایی به معانی گول زننده گرفته شده است

ویلمیت: به افتخار پادشاه هلند،ویلیام اول نامگذاری شده است

الیوین: از رنگ سبز زیتونی آن گرفته شده است.کروزولیت نام هم معنی الیوین و پریدوت نام قدیمی

الیوین میباشد.

گارنت: از واژه یونانی به معنی دانه ای شکا گرفته شده است

زیرکن: نامی بسیار قدیمی است و تصور میرود که از کلمات پارسی زر به معنی طلا و گون به معنی

رنگ گرفته شده است

آندالوزیت: این نام از آندالوزیا (اندس) ایالتی در اسپانیا گرفته شده است

سیلیمانیت: به افتخار بنجامین سیلیمان استاد شیمی دانشگاه یال انتخاب شده است

کیانیت: از یک واژه یونانی به معنی آبی گرفته شده است

توپاز: نام آن از جزیره توپازیون واقع در دریای سرخ گرفته شده است

استارولیت: از واژه یونانی به معنی صلیب، که اشاره به ماکلهای صلیبی شکل آن دارد گرفته شده است

کوندرودیت: از واژه یونانی به معنی دانه گرفته شده است

داتولیت: از واژه یونانی به معنی جدا شدن دارد گرفته شده است

تیتانیت: اولین پسر افسانه زمین

کلریتویید: به واسطه شباهت به کلریت نامگذاری شده است